W kooperaciji ze serbskim młoźinskim towaristwom “Pawk” z.t. pśedstajijo muzikowy kolektiw “Trio a Kumple” serbsku pop operu “Carpe Noctem – Njeskónčna nóc”.

Młode serbske spiwaŕki a serbske spiwarje, wjelika band w pisanem wobsajźenju, grajarje, kaž tež rejowaŕki a rejowarje staraju se zgromadnje wó pisany a multimedialny wjacor za pśiglědowaŕkow a pśiglědowarjow wšyknych generacijow. How dostanjośo nejaktualnjejše informacije.

Smějośo se toš wjaseliś!
Terminy

10.09.2021 zeger 19.30 !!! AUSVERKAUFT !!!

11.09.2021 zeger 19.30

12.09.2021 zeger 15.30

13.09.2021 zeger 10.00 (wuknikojske pśedstajenje)Co jo serbska pop opera?


Serbska pop opera “Carpe noctem – Njeskóńcna nóc” jo nejnowše muziko-dramaturgiske dožywjenje muzikowego kolektiwa “Trio a Kumple”. Fryšne spiwy a klasikarje młodych serbskich muzikarjow pśewóźiju gnujuce tšojenje młodeju cłowjekowu, kótarejž wobej pó swójej wašni pó nocach za pšawym žywjenim pytajotej. Wěcej ako 25 lět pó “Pintlašku” kupki “Łužica live!” pśigótuju se “Trio a kumple” pód nawjedowanim Symana Hejduški a Jana Brězana (znataj pśez kupku Sorbian Art Trio) na muziko-źiwadłowy wjerašk swójeje generacije. Pśi tom pódpěruju jich młode spiwaŕki Thea a Greta Ćórlichec , Sophie Hejduškec a Helena Hejduškec kaž tež młodej spiwarja Józef Brězan a Józef Donat ze swójskimi kompozicijami. Na jawišću zwołatej młodej talentěrowanej grajarja głownej wósobje do žywjenja. Jeju nawjedujo ako režiser Ištvan Kobjela, kenž jo grajaŕ a muzikaŕ na Nimsko-serbskem ludowem źiwadle w Budyšynje. Libreto za pop-operu jo awtor Měrćin Wjenk napisał. Mimo muzikarjow a grajarjow měšane rejowarje wobraz žywego a młodego serbskego wuměłstwa z nacasnymi choreografijami wupołniju. Muzika, źiwadło a reje, kótarež hyšći nichten wiźeł njejo a k tomu źinsajšne multimedialne wuměłstwo su pśicyna, až wóne dny mjazy 10. a 13. septembrom w Chrósćańskej wěcejzaměrowej hali “Jednota” nichten njezabydnjo. Pop-operu “Carpe noctem – Njeskóńcna nóc” pódpěruju serbske młoźinske towaristwo “Pawk” z.t., Załožba za serbski lud a Sakski fonds za strukturnu změnu “Čin sobu!”.

Wó com se jadna?


Carpe diem – łatyńske gronko, pó kótremž maš źeń wužywaś, pśewóžujo drje wětšynu z nas pó wšednem dnju. Rano zajtša chwatamy z barłoga wen do źěła a žywjenja a wjacor se zasej pśemachtany do njogo lagnjomy. Tola nic pśecej. Někotare su wšednego dnja syty a pytaju za lichym a pšawym žywjenim pó nocach. A druge cuju se napśeśiwo tomu njezmilnego pśisuda dla z towarišnosći wustarcone a na noc wězane, późědaju se pak za kuskom normality. Co pak, gaž takej to gusło nocy pśipadnje gromadu wjeźo a w běgu wónych pótajmnych a wabjecych, ale tež zymnych a proznych góźinow do schadanja słyńca wěcej njepušći? Slěduj młodej žeńskej a młodemu mužoju, kak wónej kuždy pó swójej wašni a tola zgromadnje ceło pó łatyńskem Carpe noctem tu noc wužywajotej. Dožywi z nima njezabytnu a njeskóńcnu noc. 

Serbski muzikowy kolektiw “Trio a kumple”

… jo serbski muzikowy kolektiw (Musiker-Kollektiv) wokoło kupki Sorbian Art Trio, to groni, mimo tych tšoch bźez kšutego wobsajźenja, wótwisny wót projekta, kenž se rowno pśigótujo. Cil su wšakorake muzikowe projekty, w kótrymž dostanu wósebnje nowe talenty móžnosć se prezentěrowaś. Jaden taki jo był koncert kónc lěta 2017 w Radworju, źož su dorostowe muzikaŕki a muzikarje prezentěrowali zgromadnje z profijami serbske kaž teke internationalne hity. Za lěto 2021 jo mjaz drugim planowana pop opera z kompozicijami młodych serbskich songwriterkow a songwriterow w sukni muzikowego źiwadła. 

Serbske młoźinske towaristwo “Pawk” z.t.

… jo se załožyło w lěśe 1994 w Budyšynje. Kužde lěto pśewjeźo projekty, kaž PowerSerb abo Nócny volleyball za młoźinu.